دوره برنامه نویسی پیشرفته

معرفی دوره

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که فرق برنامه نویس های متبحر با در آمد بالا با دیگر برنامه نویسان چیست؟ چرا برخی افراد به حدی مهارت دارند که معماری و زیر ساخت سیستم را به دست می گیرند ولی برخی دیگر سالها در حد برنامه نویس باقی می مانند با اینکه ممکن است دارای سابقه زیادی باشند.

آنچه یک برنامه نویس ارشد و معمار سیستم را از برنامه نویسان دیگر ممتاز می کند مطالبی است که ما در این دوره قصد آموزش آن را داریم.

این دوره به طور خاص هیچ مشابه دیگری در داخل یا خارج از ایران ندارد بلکه یک دوره سفارشی شده و ترکیب چند دوره دیگر است که به تجربه بر اساس آنچه برنامه نویسان در ایران نمی دانند چیده شده است.

برای شرکت در دوره انتخابی پیش ثبت نام کنید.

سرفصل های دوره

Materials:

1. From Spaghetti Coding to Structured Programming
 • Pure OOP and Hybrid languages 
 • Generic, Dynamic 
 • Declarative vs. Imperative 
 • Functional Programming Paradigm 
 • Concurrent Programming 
 • Brief about Multi-Agent methods
2. Design patterns and Architecture Concepts
 • Famous De-Facto Design Patterns
 • Duck-typing and more 
 • MVC, MVP and MVVM 
 • Logical and Physical Tires 
 • Coupling and Dependency 
 • Deployment and Maintenance
3. Modern Tools and Concepts
 • Dependency Injection and IoC
 • Logging and Security 
 • AOP and Decoupling 
 • Fluent and Loqacious API 
 • ORM and MicroORM 
 • MicroFrameworks

مخاطبان دوره

برنامه نویسان

پیش نیاز:
برنامه نویسی و تسلط به پارادایم OOP

زمان بندی دوره

مدت زمان: 40 ساعت

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه و یا جمعه

از 08:00 الی 14:00

مدرس دوره